NAME:ECHO
GENDER:Boy
BIRTHDAY:04-09-2007
SIZE:L
BODY LENGTH:48cm
NECK GIRTH:37cm
CHEST:30cm

Box label