NAME:TT
GENDER:Boy
BIRTHDAY:07-01-2006
SIZE:XXL
BODY LENGTH:58cm
NECK GIRTH:44cm
CHEST:33cm

Box label