NAME:CHCO
GENDER:Boy
BIRTHDAY:9-17-2012
SIZE:L
BODY LENGTH:45
NECK GIRTH:33
CHEST:29

Box label